2007 TopCoder Collegiate Challenge
TCCC07 Header Links
Today is Thursday, April 24, 2014
TCCC07 Sponsored by Eli Lilly

TCCC07 Event Patron - NSA

TCCC07 Sponsored by Deutsche Bank

Qualification

Reset sorting | Page view | Full view
<< prev | next >>

Handle
Round Rating Points
Petr Bye 3592 Bye
Egor Bye 3341 Bye
Burunduk1 Bye 3210 Bye
bmerry Bye 3193 Bye
ACRush Bye 3186 Bye
dzhulgakov Bye 3092 Bye
marek.cygan Bye 3010 Bye
Vasyl[alphacom] Bye 2985 Bye
nika Bye 2973 Bye
gawry Bye 2966 Bye
kalinov Bye 2962 Bye
RAVEman Bye 2906 Bye
Zhukov_Dmitry Bye 2896 Bye
cyfra Bye 2894 Bye
krijgertje Bye 2883 Bye
darnley Bye 2881 Bye
tomekkulczynski Bye 2829 Bye
Jedi_Knight Bye 2785 Bye
nya Bye 2773 Bye
Per Bye 2761 Bye
pdallago Bye 2758 Bye
PaulJefferys Bye 2751 Bye
zhuzeyuan Bye 2746 Bye
Psyho Bye 2724 Bye
pparys Bye 2718 Bye
msg555 Bye 2718 Bye
vlad89 Bye 2715 Bye
misof Bye 2712 Bye
Eryx Bye 2705 Bye
OpenGL Bye 2697 Bye
gozman Bye 2666 Bye
anrieff Bye 2636 Bye
ctgPi Bye 2636 Bye
shell Bye 2627 Bye
ploh Bye 2622 Bye
pashka Bye 2590 Bye
Vedensky Bye 2588 Bye
ilyakor Bye 2559 Bye
hupo001 Bye 2554 Bye
ktuan Bye 2554 Bye
Vitaliy Bye 2552 Bye
falagar Bye 2550 Bye
ftc Bye 2545 Bye
Onufry Bye 2531 Bye
lovro Bye 2527 Bye
Nerevar Bye 2520 Bye
Chmel_Tolstiy Bye 2519 Bye
fuwenjie Bye 2516 Bye
wojtekt Bye 2488 Bye
Gluk Bye 2477 Bye

<< prev | next >>
View    at a time starting with